Čipování a vystavení pet pasu pro domácí zvířata

Kočka se může zatoulat jen kousek od domu, nedočkavé štěně se někdy zaběhne na procházce a dospělý pes využije příležitosti při otevření vstupní brány z domu.

Ztráta domácího zvířecího mazlíčka je stresující a jeho návrat k původnímu majiteli bez vhodné identifikace může být obtížný.

Mikročip je dostupné řešení trvale nezaměnitelné doživotní identifikace Vašeho zvířecího miláčka. Životnost mikročipu je udávána minimálně na 25 let. Čipování domácích zvířecích mazlíčků, především psů, se stává běžným standardem pro většinu chovatelů. V některých městech je dokonce povinné.

Požadavky na označování zvířat od 1. ledna 2020

Od 1. ledna 2020 vstoupila na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Následná novela téhož zákona č. 368/2019 Sb., která nabyla účinnosti 15. ledna 2020, podmínky pro označování psů (zejména věk, v němž musí být štěňata označena) dále mírně upravila. 

Na koho se povinnost povinného označení mikročipem vztahuje?

Od 1. ledna 2020 je povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem.

Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději do tří měsíců věku. Pokud přecházejí k novému majiteli dříve než ve třech měsících věku, musí v moment přechodu být již označena. Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.

Proč byla povinnost zavedena?

Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo být přínosem zejména v těchto oblastech:

  • Zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní správa, obce atd.).
  • Účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů (např. počtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat,
  • Umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních, tak z hlediska finančních předpisů,
  • Bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě odcizených psů i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např. případy, kdy pes způsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.),
  • Zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli, jeho návrat je operativnější.

Kdo označení mikročipem provádí? Najdu někde seznam veterinárních lékařů, kteří „čipování“ provádějí?

Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost a jsou registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR.

Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této zákonné povinnosti?

Za psa bez označení hrozí správní řízení s uložením až 50tisícové pokuty.

Má chovatel povinnost označeného psa někde registrovat? 

Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) z roku 2017 nezavedla povinný zápis do jakéhokoli registru psů. Povinností chovatele psa v současné době je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo mikročipu, kterým je pes označen. Obec si však může povinnost evidence stanovit vyhláškou. Řada obcí včetně největších měst (Praha, Ostrava, …) to již takto nastaveno roky má. V ČR je provozováno také několik soukromých databází, do nichž mohou chovatelé označené psy registrovat dobrovolně (zdarma či za poplatek). Podle další novely veterinárního zákona (přijaté v závěru roku 2019) vznikne státem vedená centrální evidence psů v Česku k 1. lednu 2022. Spravovat ji bude Státní veterinární správa (SVS). O konkrétních detailech vzniku registru se v současné době jedná. SVS bude chovatele o nové povinnosti v dostatečném předstihu informovat.

Odkazy na některé soukromé registry čipů lze nalézt například na webu Komory veterinárních lékařů: https://petpas.vetkom.cz/ 

Vztahuje se nová povinnost také na kočky či další druhy zvířat?

Příslušná novela veterinárního zákona zavedla povinné označení pouze u psů. Situace je však odlišná, pokud se svým zvířetem plánujete cestovat do zahraničí. V takovém případě se povinnost označení zvířete mikročipem stanovená evropskou legislativou již řadu let vztahuje nejen na psy, ale také na kočky a fretky.

Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín přeočkování má až v průběhu roku 2020 (případně 2021 či 2022). Musím jej nechat čipovat ještě v roce 2019, nebo stačí až při přeočkování?

Na základě novely veterinárního zákona je s účinností od 1. ledna 2020 očkování psa proti vzteklině platné pouze pokud je pes označen mikročipem, případně označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Není tedy možné tuto proceduru odkládat až do dalšího přeočkování.

Zdroj: Státní veterinární správa

 

Cestování se zvířaty na území EU

Pro účely cestování do zemí EU musí být pes, kočka a fretka označeni mikročipem. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Pokud mikročip nesplňuje tyto požadavky, musí majitel nebo oprávněná osoba zajistit při každé kontrole odpovídající čtecí zařízení.

Označení zvířat tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011. Je třeba upozornit na to, že do Chorvatska nelze cestovat se zvířetem označeným pouze tetováním!

 

Výhody čipování

Čipování mnohonásobně zvyšuje pravděpodobnost navrácení ztraceného zvířete původnímu majiteli, a tím se pochopitelně zkracuje doba jejich vzájemného odloučení.

S opatřením psa mikročipem a zaevidováním chovatele je například v Praze spojená úleva od poplatku za psa ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč, na kterou má poplatník nárok ve dvou následujících letech.

 

Kdy zvíře čipovat a kdy se vydává pet pas?   

Zvíře musí být čipem označeno před vydáním pet pasu a před jeho prvním očkováním proti vzteklině.

Datum vydání pasu by se mělo shodovat s datem označení zvířete čipem nebo odečtem stávajícího označení zvířete. Zároveň nesmí být starší nežli datum prvně zapsaného očkování proti vzteklině. Jestliže bylo zvíře v minulosti prokazatelně čipováno a takto označené zvíře bylo následně prokazatelně očkováno proti vzteklině, lze tyto údaje uvést i do nově vystavovaného pasu.

Čipování a vystavení pasu zvířete v zájmovém chovu jsou dva odlišné úkony. Na žádost chovatele je možné provést oba úkony společně nebo časově nezávisle na sobě, pokud jsou splněny podmínky pro vystavení pasu. Na veterinární klinice Vethope chovatelům při čipování jejich zvířecího mazlíčka současně nabízíme i vystavení pet pasu.

 

Aplikace mikročipu

Váš veterinární lékař zavede tenký mikročip (velikosti zrnka rýže) do oblasti volné kůže většinou na levé straně krku zvířete, čímž toto dostane vlastní identifikační číslo. Je to rychlé a bezpečné. Aplikátor je  v podstatě silnější dutá jehla, kterou se čip vpraví do podkoží (podobně jako očkování).  

 

Vyhledání ztraceného zvířete

Pokud se zvířecí miláček zatoulá nebo ztratí a kdokoliv jej přivede do veterinární provozovny, zvířecího útulku nebo na policii, je velká pravděpodobnost, že se k Vám brzy vrátí. Všechna uvedená pracoviště jsou vybavena speciální příruční čtečkou, která snímá informace uvedené na mikročipu.

Po načtení je identifikační číslo mikročipu zkontrolováno v evidenci registru zvířat, kde jsou vedeny kontaktní údaje o Vás jako majiteli. Budete proto kontaktováni a zvíře Vám bude rychle navráceno domů.

Čipování se v současnosti provádí nejen u psů a koček, ale také u králíků a zvířat ohrožených druhů chovaných v zajetí, která jsou chráněna mezinárodními smlouvami, např. CITES. Mezi tato zvířata patří především exotičtí ptáci, plazi, dravci apod. Čipují se také fretky, koně a jiná zvířata.

Upozornění: Tento článek je pouze informativní a nenahrazuje odbornou konzultaci nebo vyšetření zvířete veterinárním lékařem. Pokud máte jakékoliv pochybnosti o zdravotním stavu Vašeho zvířecího mazlíčka, neprodleně kontaktujte svého veterinárního lékaře.

01.01.2020

Zpět na přehled novinek

Objednávkový formulář

Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za účelem blíže vymezeným v souhlasu.
Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání správce.
Udělený souhlas mohu kdykoliv vzít zpět.
Osobní údaje mohou být předány vybraným třetím osobám uvedeným v souhlasu.
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů

Líbí se Vám tento článek?

(1 ‐ nejsem spokojen, 5 ‐ jsem spokojen)

Elektronický magazín

Přihlaste se k odběru elektronického magazínu PAC-A-PUSU a získávejte praktické informace a zajímavosti ze světa zvířecích mazlíčků.

Uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a za účelem blíže vymezeným v souhlasu.
Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání stejného předmětu podnikání správce.
Udělený souhlas mohu kdykoliv vzít zpět.
Osobní údaje mohou být předány vybraným třetím osobám uvedeným v souhlasu.
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů