Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky společnost Vethope s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky se vztahují na služby poskytované ošetřujícími lékaři a veterinárními sestrami veterinární kliniky Vethope s.r.o. Tyto Všeobecné podmínky představují obecné obchodní podmínky ve smyslu ust. § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a § 1751zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto Všeobecné podmínky tvoří součást smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou jste Vy (dále též jen „Klient, Chovatel či Majitel“) uzavřel(a) se společností Vethope s.r.o., se sídlem Rozvodova 350/16, 143 00 Praha 4, IČ: 028 90 062, (dále jen „Zhotovitel“). Všeobecné podmínky upravují Vaše práva a povinnosti i práva a povinnosti nás jako Zhotovitele při poskytování služeb ošetřujícími lékaři a veterinárními sestrami veterinární kliniky Vethope s.r.o. (dále vše jen „Služby“). Při jednání o Smlouvě se můžete Vy i Zhotovitel nechat zastoupit zástupcem. Vámi udělená plná moc musí být vždy opatřena Vaším úředně ověřeným podpisem.

Smlouva mezi Klientem (chovatelem či majitelem) a Zhotovitelem zastoupeným ošetřujícím lékařem nebo veterinární sestrou veterinární kliniky Vethope s.r.o. vzniká i bez uzavření písemné smlouvy o dílo, a to na základě Zhotovitelem potvrzené písemné objednávky Klienta, telefonické objednávky, ústní dohody přímo na klinice či výjezdem ke Klientovi. Taková to Smlouva je závazná. Za objednávku se považuje také objednávka zaslaná a potvrzená elektronickou cestou nebo objednávka uskutečněná prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkách www.vethope.cz.

Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti potvrzením objednávky Zhotovitelem od Klienta.

Klient má povinnost se s těmito Všeobecnými podmínkami seznámit před provedením objednávky/ uzavřením Smlouvy. Podáním objednávky Objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami a že souhlasí se všemi body těchto podmínek. Ústním nebo písemným potvrzením objednávky ze strany Zhotovitele je také uzavřena Smlouva o dílo.

 

2. Definice pojmů

Klient je majitel či chovatel zvířete/pacienta (dle § 3 odst.1, písm. a) Veterinárního zákona 166/1999), který pacienta (zvíře) předvedl či si objednal službu u Zhotovitele.

Pacient je zvíře, kterému bude poskytnuta veterinární péče (služba).

Ošetřující lékař nebo veterinární sestra zastupuje společnost Vethope s.r.o. při uzavírání smlouvy s Klientem a je zodpovědný(á) za poskytnutí služby.

Veterinární klinika, resp. Vethope je společnost Vethope s.r.o., se sídlem Rozvodova 350/16, 143 00 Praha 4, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka: C 224789.

Výjezdem se rozumí návštěva ošetřujícího lékaře u pacienta mimo veterinární kliniku.

Poskytovaná služba je služba, kterou si Klient objednal u společnosti Vethope s.r.o.

 

3. Vyúčtování poskytovaných služeb a jejich úhrada

a) Všechny naše ceny (odměny) za poskytované služby jsou smluvní a jsou uvedeny vč. DPH. Celková cena za provedenou službu je součtem ceny za odborný výkon ošetřujícího lékaře a/nebo veterinární sestry, ceny za provedená laboratorní vyšetření, ceny za spotřebované léky a zdravotnický materiál a případné další úkony v rámci poskytované služby.

b) Orientační cenový odhad za službu může být Klientovi na jeho vyžádání sdělen před zahájením poskytování služby, avšak celková cena se může navýšit/snížit vždy v závislosti na průběhu konkrétního poskytování služby. Klient bude na tyto změny celkové ceny neprodleně upozorněn Zhotovitelem.

c) Na veterinární klinice přijímáme platby v hotovosti v CZK a/nebo platebními kartami Visa/MasterCard, není-li dohodnuto jinak.

d) Pokud z nějakého důvodu není Klient schopen dostát svému závazku, je povinen tuto skutečnost neprodleně projednat s ošetřujícím lékařem veterinární kliniky. Klient bere na vědomí, že zpožděná splátka nebo neuhrazená část platby za poskytnutou službu může být sankcionována úroky z prodlení a neuhrazený dluh může být postoupen inkasní společnosti.


4. Vlastnictví radiogramů a jiných záznamů o pacientovi

a) Péče o pacienta (poskytnutí služby) může zahrnovat záznamy o pacientovi, rentgenologické snímky, výsledky laboratorních vyšetření apod. I v případě, kdy ošetřující lékař nebo veterinární sestra vyúčtovali poplatek za provedení těchto vyšetření a interpretaci jejich výsledků, vlastnictví výsledného záznamu, např. rentgenový snímek, zůstává i po skončení poskytování služby ve vlastnictví veterinární kliniky. Na vyžádání může Klient, pokud to bude v možnostech Zhotovitele, obdržet kopii těchto vyšetření nebo záznamů.

b) Při přechodu k jinému veterinárnímu lékaři mimo veterinární kliniku Vethope má Klient nárok na vydání karty pacienta.

c) Během ošetřování či hospitalizace mohou pracovníci veterinární kliniky pořizovat fotografie či jiné audiovizuální záznamy pacienta a nadále je bezplatně využívat za účelem vlastního marketingu a/nebo publikací. V případě, že Klient výslovně nesouhlasí s uveřejněním tohoto materiálu, je třeba toto v písemné formě sdělit ošetřujícímu lékaři nebo veterinární sestře před zahájením poskytování služby.


5. Ochrana dat a osobních údajů

a) Ochrana osobních údajů Klientů na veterinární klinice Vethope s.r.o. je podrobně popsána v Prohlášení o ochraně osobních údajů

b) V nezbytných případech (např. při referování pacienta na jiné pracoviště, při jednání s pojišťovnou, při soudních sporech či na žádost Klienta) má veterinární klinika Vethope s.r.o. povinnost sdělit zjištěné informace týkající se osobních údajů Klienta a údajů o pacientovi, včetně klinické historie, záznamů z poskytované služby a diagnostických obrazů, přímo Klientovi či Klientem zvolené třetí osobě.


6. Povinnosti a práva ošetřujícího lékaře a veterinární sestry

a) Ošetřující lékař a veterinární sestra jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem odborné veterinární činnosti, pokud jí nebyli zproštěni. Tím není dotčena povinnost oznamovat určité skutečnosti příslušným orgánům státní správy.

b) Ošetřující lékař nebo veterinární sestra může odmítnout poskytnutí naléhavé odborné veterinární pomoci pouze z důvodu ohrožení svého zdraví, kterému nelze účinně předcházet nebo se bránit.

c) Ošetřující lékař nebo veterinární sestra může odstoupit od Smlouvy s Klientem, a to v případě, kdy Klient odmítnul poskytnout potřebnou součinnost potřebnou pro poskytnutí služby. Odstoupí-li ošetřující lékař nebo veterinární sestra od Smlouvy, musí poskytnout pacientovi neodkladnou péči, aby nedošlo k utrpení zvířete, poškození jeho zdraví nebo jiné škodě, které touto neodkladnou péčí bylo možno zabránit. I v tomto případě náleží ošetřujícímu lékaři a/nebo veterinární sestře odměna za poskytnutou službu.

d) Jde-li o naléhavý úkon, nutný v zájmu předcházení, zamezení, šíření a zdolání nebezpečné nákazy, anebo v zájmu zajištění zdravotní nezávadnosti živočišných produktů, nepotřebuje ošetřující lékař a/nebo veterinární sestra souhlasu Klienta k jeho provedení.

e) Odpovědnost – ošetřující lékař nebo veterinární sestra nese odpovědnost za svěřeného pacienta po dobu ošetřování. V případě, že Klient na vlastní zodpovědnost sám ukončí předepsanou léčbu (poskytovanou službu) či ji nebude dodržovat dle pokynů, nenese ošetřující lékař nebo veterinární sestra odpovědnost za případné zdravotní komplikace či úmrtí pacienta.


7. Reklamační podmínky

a) Klient je povinen veškeré reklamace nebo stížnosti k průběhu poskytované služby neodkladně nahlásit ošetřujícímu lékaři nebo veterinární sestře.

b) Ošetřující lékař, veterinární sestra ani veterinární klinika nebere zřetel na reklamace vztahující se k chybně stanovené diagnóze a/nebo volbě následné terapie včetně možných zdravotních komplikací, a to v případě, kdy jsou ošetřujícímu lékaři nebo veterinární sestře Klientem zamlčena důležitá fakta o pacientovi, sdělena mylná fakta, a/nebo byla nedodržena terapie dříve předepsaná Ošetřujícím lékařem nebo veterinární sestrou.

c) Klient má právo na změnu ošetřujícího lékaře nebo veterinární kliniky. Na jeho žádost bude poskytovaná služba ukončena a pacient vydán majiteli či převezen na jiné pracoviště.

d) Po dohodě o předčasném ukončení poskytované služby je Klient povinen uhradit vzniklé náklady na dosavadní průběh poskytování služby či ostatní náklady za tímto účelem veterinární klinice vzniklé. Totéž platí i v případě úmrtí pacienta, který byl k léčení přijat.


8. Pojištění

V případě, že pacient je pojištěn u některé z pojišťoven, nahlásí tuto skutečnost Klient Zhotoviteli před zahájením poskytování služby.


9. Změny poskytovaných služeb a Všeobecných podmínek

Zhotovitel se zavazuje zveřejňovat obecné informace o změnách či ukončení poskytovaných služeb zejména prostřednictvím svých internetových stránek. Zhotovitel je oprávněn měnit Všeobecné podmínky v celém rozsahu. Změnu Všeobecných podmínek oznámí Zhotovitel prostřednictvím svých internetových stránek.


10. Závěrečná ustanovení

Předpisy a léčiva je možné Klientovi vydat pouze po vystavení receptu či zaevidování tohoto do karty pacienta. Léky bez registrace či receptu není možné vydat.

Veterinární lékaři a majitelé zvířat jsou povinni se řídit platnou legislativou EU a ČR, a to zejména Veterinárním zákonem 166/1999 Sb. A zákonem Na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb.

Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem s vyloučením kolizních norem. Smlouva je uzavřena podle občanského zákoníku v platném znění.

O sporech mezi Klientem a Zhotovitelem rozhoduje soud. Spory týkající se Smlouvy nelze řešit mimo soudní nebo správní řízení.

Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 4. 5. 2015 a v plném rozsahu nahrazují předchozí Všeobecné podmínky.

Tento web používá soubory cookie.

Soubory cookie používáme k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti. Informace o vašem používání našich stránek také sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které shromáždili při vašem používání jejich služeb

Zakázat vše
Upravit jednotlivě
Povolit vše